Διαδικασία Παραπόνων - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Διαδικασία Παραπόνων

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Αρχή 10: Διαδικασία Παραπόνων

10.1. Η Ε.Ε.Ψ.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας. Για τον λόγο αυτό ενημερώνει όλα τα μέλη της και τα προτρέπει να δώσουν έμφαση στα ζητήματα αυτά. Θεωρεί ότι η πρόληψη μέσω της σωστής εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ελέγχου, αποτελεί το κυριότερο εχέγγυο της εφαρμογής αυτών των αρχών. Απαιτεί από όλα τα μέλη της την πιστή εφαρμογή τους και μία εκ των προϋποθέσεων για την εξέταση της υποψηφιότητας εγγραφής ενός νέου μέλους είναι να μην εκκρεμεί κάποια καταγγελία εναντίον του για ηθικά ή δεοντολογικά θέματα. Συμφώνως προς το Καταστατικό (7-3) η παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας αποτελεί λόγο διαγραφής από την Εταιρεία.

10.2. Ο οποιοσδήποτε (άτομο, μέλος, οργανισμός ή ένα τρίτο μέρος), μπορεί να προσφύγει στην Πειθαρχική Επιτροπή του Ε.Ψ.Ε.Ε. και στο Δ.Σ. για ζητήματα παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Αν η προσφυγή αφορά σε Οργανισμό-μέλος της Ε.Ψ.Ε.Ε. ή σε άτομο-μέλος που δεν ανήκει σε κάποιον οργανισμό-μέλος της Ε.Ψ.Ε.Ε., η υπόθεση εξετάζεται από την Πειθαρχική Επιτροπή, η οποία πλέον αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης.
Αν η προσφυγή αφορά σε άτομο-μέλος που ανήκει σε Οργανισμός-μέλος της Ε.Ψ.Ε.Ε., η υπόθεση παραπέμπεται στην αντίστοιχη Πειθαρχική Επιτροπή του Οργανισμού-μέλους και η Ε.Ψ.Ε.Ε. παρακολουθεί τη διαδικασία επίλυσής της. Αν το προσφεύγον άτομο δεν ικανοποιηθεί από την έκβαση αυτής της διαδικασίας, μπορεί να προσφύγει εν συνεχεία στην Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ε.Ψ.Ε. ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ένδικο μέσον. 

Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Ψ.Ε.Ε. συγκροτείται από 3 μέλη (διαφορετικών προσεγγίσεων) που εκλέγονται από την Γ.Σ. για δύο έτη, και οι αποφάσεις της αποτελούν προτάσεις προς τ η Γ.Σ. για τελική επικύρωση.
Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκεντρώνει τα στοιχεία που προσκομίζει ο καταγγέλων, ενημερώνει την καταγγέλουσα πλευρά για το ζήτημα και ζητά απ’ αυτήν, εντός 2 μηνών, να παρουσιάσει τη δική της άποψη. Οι πληροφορίες που ζητούνται και παρέχονται, οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν την κείμενη νομοθεσία για τα θέματα του ιατρικού απορρήτου.
Ακολουθεί συνάντηση όλων των εμπλεκομένων, αν κρίνεται σκόπιμο, και η έκδοση της απόφασης, η οποία στηρίζεται στην αρχή της απόδειξης της ενοχής. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της παραβίασης, οι κυρώσεις κυμαίνονται αναλόγως της βαρύτητας της πράξης, από την απλή επίπληξη έως διαγραφή μέλους από τους Εταιρία. Στην περίπτωση μη διαπίστωσης της παραβίασης, η απόφαση δημοσιοποιείται με τα κρινόμενα ως πιο πρόσφορα μέσα.

Σε περίπτωση που ο καταγγέλων δεν μείνει ικανοποιημένος από τις προαναφερθείσες διαδικασίες, προτρέπεται ν’ απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας.