Ευθύνη - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Ευθύνη

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Κατά την παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματός τους. Δέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των υπηρεσιών τους.

Αρχή 1α: Κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους οι ψυχοθεραπευτές γνωρίζουν πως φέρουν μεγάλη κοινωνική ευθύνη, καθώς οι συστάσεις και επαγγελματικές τους πράξεις είναι πιθανό να τροποποιήσουν τις ζωές των άλλων. Επαγρυπνούν σε προσωπικές, κοινωνικές, οργανωτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές ή πολιτικές καταστάσεις και πιέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κακή χρήση της επιρροής τους.

Αρχή 1β: Οι ψυχοθεραπευτές αποσαφηνίζουν εκ των προτέρων στους πελάτες τους όλα τα θέματα που θα μπορούσαν να αφορούν στην κοινή τους δραστηριότητα, στη διαδικασία όπου από κοινού συμμετέχουν. Αποφεύγουν σχέσεις που μπορεί να περιορίσουν την αντικειμενικότητά τους ή να δημιουργήσουν μία σύγκρουση συμφερόντων.

Αρχή 1γ: Οι ψυχοθεραπευτές έχουν την ευθύνη της προσπάθειας αποτροπής της διαστρέβλωσης, κακής χρήσης ή καταστολής των ευρημάτων τους από ένα ινστιτούτο ή υπηρεσία, του οποίου είναι υπάλληλοι.

Αρχή 1δ: Ως μέλη εθνικών ή επί μέρους οργανισμών, οι ψυχοθεραπευτές παραμένουν υπόλογοι ως άτομα στα υψηλότερα κριτήρια του επαγγέλματός τους.

Αρχή 1ε: Ως δάσκαλοι ή εκπαιδευτές, οι ψυχοθεραπευτές αναγνωρίζουν την πρωταρχική τους υποχρέωση να βοηθούν τους άλλους στην απόκτηση γνώση και δεξιότητας. Διατηρούν υψηλά κριτήρια παρουσιάζοντας πληροφορίες αντικειμενικά, με πληρότητα και ακρίβεια.

Αρχή 1ζ: Ως ερευνητές, οι ψυχοθεραπευτές αποδέχονται την ευθύνη για την επιλογή των θεμάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα και την ανάλυση. Σχεδιάζουν την έρευνά τους κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τα ευρήματά τους να είναι παραπλανητικά. Παρέχουν λεπτομερή συζήτηση των περιορισμών των δεδομένων τους, ειδικά όπου η εργασία τους άπτεται της κοινωνικής πολιτικής ή όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς βλάβη προσώπων ειδικών ηλικιακών, φυλετικών, εθνικών, κοινωνικοοικονομικών ή άλλων κοινωνικών ομάδων. Στην σύνταξη εκθέσεων της εργασίας τους, ποτέ δεν αποκρύπτουν δεδομένα και αναγνωρίζουν την ύπαρξη εναλλακτικών υποθέσεων και εξηγήσεων των ευρημάτων τους. Οι ψυχοθεραπευτές δέχονται επιβράβευση για την εργασία την οποία έχουν πραγματοποιήσει. Αποσαφηνίζουν προκαταβολικά σε όλα τα αρμόδια πρόσωπα και υπηρεσίες τις προσδοκίες για μοίρασμα και εκμετάλλευση των ερευνητικών δεδομένων. Διατηρείται στο ελάχιστο ανάμειξη με το περιβάλλον, όπου συλλέγονται τα δεδομένα.

Κατά την παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματός τους. Δέχονται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεών τους και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια διασφάλισης της κατάλληλης χρήσης των υπηρεσιών τους.