Τεχνικές Αξιολόγησης - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Τεχνικές Αξιολόγησης

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Γενική Αρχή: Στην ανάπτυξη, δημοσίευση και χρήση ψυχοθεραπευτικών ή ψυχολογικών τεχνικών αξιολόγησης, οι ψυχοθεραπευτές προσπαθούν να προωθήσουν τα συμφέροντα και τη διασφάλιση του «ευ ζην» του πελάτη. Επίσης, διασφαλίζουν τον πελάτη από την κακή χρήση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Σέβονται το δικαίω-μα του πελάτη να γνωρίζει τα αποτελέσματα, τις ερμηνείες που έγιναν, τις βάσεις για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις.

Οι ψυχοθεραπευτές, όταν χρησιμοποιούν ψυχολογικές δοκιμασίες ή άλλες τεχνικές αξιολόγησης, κινούνται μέσα στα πλαίσια των νόμιμων εντολών. Προσπαθούν να εξασφαλιστεί η κατάλληλη χρήση των τεχνικών αξιολόγησης και από άλλους συναδέλφους.

Αρχή 8α: Χρησιμοποιώντας τεχνικές αξιολόγησης, οι ψυχοθεραπευτές σέβονται το δικαίωμα των πελατών να έχουν πλήρεις εξηγήσεις για τη φύση και τον σκοπό των τεχνικών. Οι εξηγήσεις πρέπει να δίδονται σε λόγο που οι πελάτες μπορούν να καταλάβουν, εκτός αν σαφώς η εξαίρεση από αυτό το δικαίωμα έχει συμφωνηθεί από πριν. Αν οι εξηγήσεις δοθούν από άλλους, οι ψυχοθεραπευτές διασφαλίζουν τις διαδικασίες για την καθαρότητα των εξηγήσεων.

Αρχή 8β: Οι ψυχοθεραπευτές υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη μέτρηση των ψυχολογικών δοκιμασιών και άλλων τεχνικών αξιολόγησης, χρησιμοποιούν καθιερωμένες επιστημονικές διαδικασίες και παρακολουθούν τις αναφερόμενες από την Ε.Α.Ρ., εθνική, θεσμική ή υπηρεσιακή ένωση, μετρήσεις.

Αρχή 8γ: Καταγράφοντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, οι ψυχοθεραπευτές παρουσιάζουν όποια επιφύλαξη υπάρχει και αφορά στην αξία ή την αξιοπιστία εξαιτίας των συνθηκών δοκιμασιών και άλλων τεχνικών αξιολόγησης ή την καταλληλότητα των κανόνων, για το πρόσωπο που αξιολογείται. Οι ψυχοθεραπευτές διασφαλίζουν ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και οι ερμηνείες τους δεν χρησιμοποιούνται εσφαλμένα από άλλους.

Αρχή 8δ: Οι ψυχοθεραπευτές αναγνωρίζουν πως τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μπορεί να είναι άκαιρα και να μην αποδίδουν την πλήρη εικόνα του θεραπευόμενου. Προσπαθούν να αποφύγουν και να εμποδίσουν την εσφαλμένη χρήση άκαιρων και ελλειπών αξιολογήσεων.

Αρχή 8ε: Οι ψυχοθεραπευτές που προσφέρουν βαθμολόγηση και υπηρεσίες ερμηνείας, παρέχουν κατάλληλες αποδείξεις για την αξιοπιστία των προγραμμάτων και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για να φτάσουν σε αυτές τις ερμηνείες. Η δημόσια αναφορά σε ερμηνείες γίνεται στα πλαίσια συνεργασίας επαγγελματιών. Οι ψυχοθεραπευτές προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποφύγουν κακή χρήση πληροφοριών αξιολόγησης.