Το «Καλώς Έχειν» του Ασθενούς / Πελάτου - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Το «Καλώς Έχειν» του Ασθενούς / Πελάτου

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Γενική Αρχή: Οι ψυχοθεραπευτές σέβονται την ακεραιότητα και προστατεύουν το «καλώς έχειν» των ατόμων και των ομάδων με τις οποίες συνεργάζονται.

Σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ ασθενών/πελατών/θεραπευομένων και οργανισμών στους οποίους εργάζονται οι ψυχοθεραπευτές, οι τελευταίοι διευκρινίζουν σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τη φύση και την κατεύθυνση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεών τους.

Οι ψυχοθεραπευτές ενημερώνουν πλήρως τους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους για τη φύση και το σκοπό οποιασδήποτε μεθόδου εκπαιδευτικής ή παιδαγωγικής διαδικασίας και ενημερώνουν ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους, φοιτητές, εκπαιδευόμενους ή όσους πρόκειται να πάρουν μέρος σε μία έρευνα, για το δικαίωμά τους να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω διαδικασίες είναι αντιδεοντολογική.

Αρχή 5α: Οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να έχουν πάντοτε επίγνωση των δικών τους αναγκών, περιορισμών ή δυσκολιών, καθώς και της πιθανής σχέσης ισχύος απέναντι σε ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους, φοιτητές, εκπαιδευόμενους, συμ-μετέχοντες σε έρευνα και υφισταμένους. Δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται την εμπιστοσύνη και την εξάρτηση των ατόμων αυτών.

Οι ψυχοθεραπευτές κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να αποφεύγουν τους διπλούς ρόλους, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την κρίση τους ή να αυξήσουν τις πιθανότητες εκμετάλλευσης. Μερικά μόνο παραδείγματα τέτοιων ρόλων, είναι τα εξής: Ψυχοθεραπεία ή έρευνα με υφισταμένους, φοιτητές, συναδέλφους τους οποίους εποπτεύουν, στενούς φίλους και συγγενείς. Παραδείγματος χάριν, δεν αναλαμβάνουν στενούς φίλους, συγγενείς, υφισταμένους ή συνεργάτες ως ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους, ούτε τους χρησιμοποιούν σε έρευνές τους.

Δεν παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με τα οποία διατηρούν ή διατηρούσαν στο παρελθόν ερωτική σχέση.

Προτιμούν –εφόσον είναι δυνατόν– να μη διεξάγουν έρευνες ή να κάνουν ψυχοθεραπεία σε φοιτητές, εκπαιδευόμενους και εποπτευόμενούς τους. Η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με φοιτητές, εκπαιδευόμενους και συμμετέχοντες σε έρευνα, είναι αντιδεοντολογική. Η σύναψη σεξουαλικών σχέσεων με ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θεραπείας και για δύο χρόνια μετά το πέρας της θεραπείας ή της τελευταίας επαγγελματικής επαφής. Η σύναψη τέτοιων σχέσεων πρέπει να αποφεύγεται ακόμα και πέραν του χρονικού ορίου των δύο ετών, ώστε να μην υπάρχει εκμετάλλευση της εμπιστοσύνης και της εξάρτησης των ασθενών/πελατών/θεραπευόμενων από τους θεραπευτές.

Αρχή 5β: Οι ψυχοθεραπευτές που συμφωνούν να αναλάβουν έναν ασθενή/πελάτη/ θεραπευόμενο κατόπιν αιτήματος τρίτου προσώπου, θα πρέπει να διευκρινίζουν προς όλους τη φύση των σχέσεων με καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αρχή 5γ: Όταν η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ενός οργανισμού σημαίνει την παραβίαση του παρόντος ή άλλου κώδικα δεοντολογίας, οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να διευκρινίζουν τη φύση της σύγκρουσης αυτής μεταξύ των απαιτήσεων του οργανισμού και των αρχών δεοντολογίας. Οφείλουν να ενημερώνουν τα εμπλεκόμενα μέρη για τις ηθικές τους υποχρεώσεις ως ψυχοθεραπευτές και να πράττουν ανάλογα με αυτές.

Αρχή 5δ: Οι ψυχοθεραπευτές ενημερώνουν τους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους, φοιτητές, εκπαιδευόμενους ή συμμετέχοντες σε έρευνα για τις οικονομικές αμοιβές πριν από την έναρξη της συνεργασίας τους. Δεν δίνουν ούτε παίρνουν ποσοστά για παραπομπές ασθενών/πελατών/θεραπευόμενων.

Οι αμοιβές, στο πλαίσιο της ιδιωτικής άσκησης, δεν πρέπει να αποκλίνουν από τα αναμενόμενα κριτήρια της κοινότητας, μέσα στα οποία εργάζονται οι ψυχοθερα-πευτές. Επίσης, δεν πρέπει να δέχονται ιδιωτική αμοιβή για υπηρεσίες, για τις οποίες αμείβονται από τον οργανισμό ή το ινστιτούτο με το οποίο συνεργάζονται. Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να συνεισφέρουν ένα μέρος του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχουν με ελάχιστη ή καθόλου αμοιβή.

Αρχή 5ε: Κατά την έναρξη της θεραπείας, οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να κάνουν γνωστό το θεραπευτικό συμβόλαιο στους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους. Το συμβόλαιο πρέπει να τους ενημερώνει, εκτός από τις οικονομικές τους υποχρεώ-σεις, για τα εξής:

Το βασικό σκεπτικό της προσέγγισης που ακολουθείται, την πιθανή διάρκεια της παρέμβασης και τη δυνατότητα ή μη ανανέωσης του συμβολαίου με νέους στόχους, θέματα εμπιστευτικότητας, ημέρες, ώρες και διάρκεια συναντήσεων, όρους επικοινωνίας με τους ψυχοθεραπευτές εκτός προκαθορισμένων συνεδριών, σχέσεις μεταξύ μελών θεραπευτικών ομάδων, δικαιώματα και όρους διακοπής της συνεργασίας.

Αρχή 5στ: Οι ψυχοθεραπευτές έχουν την υποχρέωση να διακόπτουν μια θεραπευτική ή συμβουλευτική σχέση, εφόσον καταστεί σαφές ότι οι ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενοι δεν ωφελούνται (πλέον) από αυτήν ή όταν εκείνοι το ζητήσουν.

Οφείλουν επίσης να τους ενημερώνουν για την ύπαρξη εναλλακτικών πλαισίων και να τους βοηθούν να έρχονται σε επαφή με αυτά. Όταν οι ψυχοθεραπευτές πρόκειται να διακόψουν τη συνεργασία τους με υπηρεσίες, ινστιτούτα κλπ., οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως τους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους για την πρόθεσή τους αυτή.