Επαγγελματικές Σχέσεις - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Επαγγελματικές Σχέσεις

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Γενική Αρχή: Οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να σέβονται τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες γνώσεις και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων τους ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών. Σέβονται τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ινστιτούτων ή οργανισμών με τους οποίους συνεργάζονται οι συνάδελφοί τους.

Αρχή 6α: Οι ψυχοθεραπευτές αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες επαγγελματιών σε συναφείς χώρους. Χρησιμοποιούν με τον καλύτερο τρόπο όλες τις επαγγελματικές, τεχνικές και διοικητικές δυνατότητες που τους παρέχονται προς το συμφέρον όσων απευθύνονται σε αυτούς.

Η τυχόν έλλειψη επίσημης επαγγελματικής σχέσης με άλλους επαγγελματίες, δεν τους απαλλάσσει από την ευθύνη τους να εξασφαλίζουν για τους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενούς τους τις καλύτερες δυνατές επαγγελματικές υπηρεσίες, ούτε τους απαλλάσσει από την υποχρέωσή τους να εξασφαλίζουν την επιπρόσθετη ή εναλλακτικού τύπου βοήθεια με προνοητικότητα, φιλοπονία και διακριτικότητα.

Αρχή 6β: Οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη τους τις παραδόσεις και τις πρακτικές των άλλων επαγγελματικών ομάδων και να συνεργάζονται με αυτές πλήρως. Αν ένα άτομο δέχεται παρόμοιες υπηρεσίες από άλλον επαγγελματία, οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τη σχέση τους με τον επαγγελματία αυτό και να προχωρήσουν με προσοχή και ευαισθησία στα θεραπευτικά θέματα, με κριτήριο και την προστασία του ατόμου. Οι ψυχοθεραπευτές συζητούν με το άτομο τα θέματα που προκύπτουν, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος σύγχισης και σύγκρουσης και προσπαθούν να έχουν διευκρινισμένες και συμφωνημένες σχέσεις με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, όσο αυτό είναι δυνατόν.

Στα πλαίσια αυτά δεν αναλαμβάνουν ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους που παρακολουθούνται από άλλους ψυχοθεραπευτές ή που δεν έχουν ολοκληρώσει τη θεραπευτική σχέση μαζί τους, εκτός των περιπτώσεων που αυτό γίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης ή στα πλαίσια της συνεργασίας με τους συγκεκριμένους συναδέλφους. Όταν ένα άτομο παρακολουθείται και από άλλους επαγγελματίες του χώρου της υγείας, οι ψυχοθεραπευτές διευκρινίζουν το θέμα αυτό με το άτομο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος σύγχισης.

Αρχή 6γ: Οι ψυχοθεραπευτές που προσφέρουν εργασία ή εποπτεύουν άλλους επαγγελματίες ή ειδικευόμενους, οφείλουν να διευκολύνουν την επαγγελματική εξέλιξη των ατόμων αυτών και να προωθούν τις ικανότητές τους. Πρέπει να προσφέρουν κατάλληλες εργασιακές συνθήκες, αμοιβές ανάλογες των τίτλων και προσόντων τους, έγκαιρες αξιολογήσεις, εποικοδομητικές συμβουλές και ευκαιρίες για απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας.

Αρχή 6δ: Οι ψυχοθεραπευτές δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις με τους ασθενείς/πελάτες/θεραπευόμενους, εποπτευόμενους, εκπαιδευόμενους ή συμμετέχοντες σε έρευνα για σεξουαλικά ή άλλα οφέλη. Οι ψυχοθεραπευτές δεν πρέπει να εμπλέκονται ή να ανέχονται οποιαδήποτε σεξουαλική παρενόχληση. Σεξουαλικές παρενοχλήσεις αποτελούν τα σχόλια, τα υπονοούμενα ή η σωματική επαφή σεξουαλικού τύπου που είναι ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη.

Αρχή 6ε: Όταν υποπέσει στην αντίληψη των ψυχοθεραπευτών κάποια παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από άλλον ψυχοθεραπευτή και εφόσον είναι θεμιτό, επιχειρούν να διευθετήσουν το θέμα ανεπισήμως, θέτοντάς το υπ’ όψιν του ατόμου αυτού. Εφόσον η παραβίαση δεν είναι σοβαρή και φαίνεται να οφείλεται σε έλλειψη ευαισθησίας, γνώση ή εμπειρίας, μια τέτοια ανεπίσημη επίλυση είναι συνήθως η κατάλληλη. Τέτοιες ανεπίσημες διορθωτικές προσπάθειες γίνονται με ευαισθησία και σεβασμό στο δικαίωμα της εμπιστευτικότητας.

Αν η παραβίαση δεν φαίνεται να μπορεί να διευθετηθεί με ανεπίσημους τρόπους ή είναι σοβαρή, οι ψυχοθεραπευτές το θέτουν υπ’ όψιν των ινστιτούτων ή των εταιρειών τους (βλ. Αρχή 10).

Αρχή 6στ: Το όνομα όσων έχουν συμβάλει σε μία δημοσίευση πρέπει να αναφέρεται, ανάλογα με τη συμβολή τους σε αυτήν. Στην περίπτωση που πολλά άτομα έχουν μεγάλη επιστημονική συμβολή σε μία δημοσίευση, τότε θεωρούνται συγγραφείς από κοινού, ενώ πρώτο αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα με τη μεγαλύτερη συμβολή. Μικρότερες επιστημονικές συμβολές, ή άλλες μη επιστημονικές, αναγνωρίζονται με ειδική υποσημείωση ή σε μία αρχική δήλωση.

Βιβλιογραφική αναφορά γίνεται στις μη δημοσιευμένες καθώς και στις δημοσιευμένες εκείνες εργασίες που επηρέασαν άμεσα την έρευνα ή τη συγγραφή. Οι ψυχοθεραπευτές που συγκεντρώνουν και επιμελούνται υλικό άλλων προς δημοσίευση, δημοσιεύουν το υλικό με το όνομα των δημιουργών τους, ενώ οι οι ίδιοι εμφανίζονται ως επιμελητές. Όλοι οι συγγραφείς αναφέρονται ονομαστικά.

Αρχή 6ζ: Όταν διεξάγουν έρευνα σε ινστιτούτα ή οργανισμούς, οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να εξασφαλίζουν τη συγκατάθεση των φορέων αυτών. Οφείλουν να έχουν την επίγνωση των υποχρεώσεών τους προς τους μελλοντικούς ερευνητές και να εξασφαλίζουν ότι τα ινστιτούτα ή οι οργανισμοί που φιλοξενούν τέτοιες δραστηριότητες ενημερώνονται επαρκώς για την έρευνα και ότι αναγνωρίζεται η συμβολή τους με τον κατάλληλο τρόπο.